Szolgáltatások

Óvodánk az alapellátáson túl a következő foglalkozásokat és rendezvényeket szervezi a szülők igényei alapján, megfelelő pedagógiai kontroll mellett, szülői hozzájárulással és finanszírozással (kivéve hittan). A tevékenységekhez a helyiséget az óvoda biztosítja.

 

Tánc

Célja: A tánc oktatása az óvodások körében leginkább a kreatív gyermektánc és a mozgásfejlesztés oktatását, valamint a mesetornát tartalmazza. Ezen tárgyak oktatása több okból is fontos a korosztály számára, mindazok mellett, hogy kiváló ritmusérzék fejlesztő hatása van, valamint hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, olyan egészségügyi problémák megoldását is elősegíti, mint a különböző tartásproblémák, lúdtalp, esetleg túlsúly. Az alapok képzése mindenképpen elengedhetetlen a későbbiekben a komolyabb táncművészeti irányok oktatásához, valamint a színpadra történő mozgások elsajátításához. Szűkebb hazánk népzenéjét, néptáncát ismerjék meg a gyerekek, különösen a Borsodi népi játékokat. Érezzék meg a tánc során az összetartozás melegségét, a közös vidámság örömét. A délutáni néptánc foglalkozásokon tanultak jól beilleszthetők a mindennapok folyamatába.

Feladata:

 • A táncoktató ismertesse meg a gyerekeket a néptánc elemeivel a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve.
 • Éreztesse meg a szöveg, a ritmus, a mozgás együttes hatását, örömét.
 • Oldja a feszültséget az egyenletes, ismétlődő mozgás által.

Tevékenységek:

 • Utánzó mozgással sajátítják el a néptánc lépéseit, elemeit.
 • Kisebb-nagyobb csoportokban együtt énekelnek.
 • Megismerkednek a dalokhoz kapcsolódó játékokkal, formákkal, páros tánccal.
 • Közösen zenét hallgatnak.

 

Nyelvoktatás

Játékos angol nyelvi foglalkozásokat szervezünk középsős és nagycsoportos gyermekek számára heti rendszerességgel, amelyet óvodánk angol nyelvvizsgával rendelkező két óvodapedagógusa tart.

Feladata:

Ismerkedjenek meg az idegen nyelv sajátos hangulatával, verbális, fonetikus kiejtésével, életkoruknak megfelelő élményanyagukból kiindulva.

Tevékenységek:

 • Saját nevük.
 • Kedvenc játékuk.
 • Közvetlen környezetük szavaival, kifejezései prózában és dalban.

Módszertani alapelvek:

 • Törekedjenek a helyes artikuláció elsajátítására.
 • Érezzék meg a különbséget az anyanyelvük és az idegen nyelv között.

 

Judo

A Judo (magyarul–cselgáncs) Japánból származó önvédelem, sport, filozófia. E sportban a gyermek fizikailag és lelkileg fejlődik, erősödik. A kevésbé jártasak előítélettel viseltetnek a judoval szemben. NEM VEREKEDÉS!!! Éppen ellenkezőleg! Olyan mozgáskultúrát lehet itt megtanulni, amely harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá teszi gyakorlóját. Ez nyilván a judoban eltöltött idővel arányosan változik. Óvodásoknál a fenti folyamat csiráit szeretnénk elültetni, de nem szűklátókörűen. Vagyis általában a mozgást, a sport iránti igényt szeretnénk kialakítani a judo technikai elemeinek megismertetésével. A cselgáncs gyakorlásával olyan ügyességre, egyensúlyérzékre stb. lehet szert tenni, amely később minden sportban jól hasznosítható, és ami a legfontosabb a gyerek (idővel) megtanul biztonságosan elesni, megtanulja tompítani a földre érkezést. A foglalkozásokat változatos JÁTÉKOK, fogások, ügyességi és erősítő gyakorlatok, torna elemek, teszik színesebbé. Mindemellett a pozitív személyiség jegyek erősítésére is figyelünk (pl.: akaraterő, fegyelem, kitartás, tisztelet stb.) A foglalkozások az óvodásoknak megfelelő szinten zajlanak.

Célja: Ebben a korosztályban – az óvodai testi nevelést kiegészítve – a rendszeres sporttevékenység iránti igény kialakítása.

Feladata:

 • Fejlessze a gyermek mozgáskészségét, mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét.
 • Tanítsa meg a gyermeket a biztonságos esésre.
 • Fejlessze a tudatos és szándékos figyelmet és fegyelmet.
 • Fejlessze a gyermek önkontrollját.

Tevékenységek:

 • Tud különböző helyzetekben esni.
 • Tud alapvető technikai fogásokat.
 • Kialakul küzdőszelleme.
 • Részt vesz speciális játékokban.

 

Pici torna

Célja: Fizikai képességek – különösen az egyensúlyérzék – fejlesztése a legkülönbözőbb mesés, játékos feladatokkal és eszközökkel, játékokkal.

Feladata:

 • Mozgáskultúra kialakítása.
 • Helyes testtartásra nevelés.

Tevékenységek:

 • Gimnasztikai gyakorlatok.
 • Játékos versenyjátékok.

 

Navigátor Lego

A programozásra is igaz, hogy minél fiatalabb korban tanulja meg az ember, annál inkább válik természetes alapkészséggé. A gyerekek akkor tanulják meg a legkönnyebben a programozást, ha ez együtt jár a felfedezés örömével, és több kreativitásra van szükségük, mintha csak egy átlagos videojátékkal játszanának. A LEGOR WE DO robotok segítségével játékos formában sajátíthatják el a grafikus programozási nyelvek és a vezérléstechnika alapjait. Célja: A gyerekek számára szeretnénk vonzóvá tenni az informatikai pályát, ezért már óvodás korban el kell kezdenünk azoknak a gyerekeknek a kiválasztását, akiket érdekel az informatika világa és kellő affinitással rendelkeznek. Navigátor LEGOR WE DO programunk segítségével azt szeretnénk elérni, hogy az ovisok passzív felhasználóból, aktív alkotókká váljanak a játékos programozás segítségével.

Feladata:

 • Fejlessze az algoritmikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget.
 • Tanítsa meg a gyerekeket csapatmunkában dolgozni, fejlessze a kooperativitást. Hittan Feladata: Tanulják meg a helyes kommunikációt: szelíden mondják a szavakat, kedves pillantásokkal kísérjék. Előzékenység, megértés, gyöngédség hassa át a gyermek – csoport légkörét. Tevékenység formák:
 • Beszélgető kör alakításával helyzetgyakorlatok végzése.
 • Tanulságos mesék, történetek, párbeszédek dramatizálása.
 • Az ismeretek ábrázoló tevékenység által való rögzítése.

Módszertani alapelvek:

 • Ismerjék meg az aktuális Bibliai történetek, mint általános műveltségük egyik alapvető részét.
 • Váljanak képessé a jóra, szépre való nevelés befogadására.
 • Különítsék el a jó cselekedetet, a rossztól.
 • Ismerjék meg az összetartozás örömét.

 

Hittan

Római katolikus és református hittanoktatás van.

Feladat:

 • Tanulják meg a helyes kommunikációt: szelíden mondják a szavakat, kedves pillantásokkal kísérjék. Előzékenység, megértés, gyöngédség hassa át a gyermek – csoport légkörét.

Tevékenység formák:

 • Beszélgető kör alakításával helyzetgyakorlatok végzése.
 • Tanulságos mesék, történetek, párbeszédek dramatizálása.
 • Az ismeretek ábrázoló tevékenység által való rögzítése.

 

Módszertani alapelvek:

 • Ismerjék meg az aktuális Bibliai történetek, mint általános műveltségük egyik alapvető részét.
 • Váljanak képessé a jóra, szépre való nevelés befogadására.
 • Különítsék el a jó cselekedetet, a rossztól.
 • Ismerjék meg az összetartozás örömét.

 

OTP Bozsik program

A program célja:

 • A játék megszerettetése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítása az 5-14 éves korosztályban.
 • A magyar labdarúgás utánpótlásbázis szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerűsítése.
 • A közoktatási intézmények csapatai számára rendszeres játéklehetőség biztosítása.
 • A programba már bevont gyermekek hosszú távú megtartása
 • Az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljai megvalósításának elősegítése.

Az iskolákban és óvodákban a tanórán kívüli labdarúgó foglalkozások és események támogatása. A heti 2 délutáni foglalkozáson a gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés - játék - edzés - mérkőzés lehetőség. Az MLSZ a programban résztvevőket egységes regisztrációs és nyilvántartási rendszer működtetésével kíséri figyelemmel. A program támogatja az intézmények közötti körzeti-, megyei-, és országos labdarúgó rendezvények, (torna, fesztivál) lebonyolítását. Az MLSZ intézményi programja annak a szemléletnek és rendezvénytípusnak a meghonosításán fáradozik, amely részvétel és sikerélmény-orientált és kevésbé koncentrál a versenyzésre.

 

Gyermekjóga