Óvodánk egyéb szolgáltatásai:

Óvodánk az alapellátáson túl a következő foglalkozásokat és rendezvényeket szervezi a szülők igényei alapján, megfelelő pedagógiai kontroll mellett, szülői hozzájárulással:

 • Néptánc
 • Angol nyelvoktatás
 • Hittan
 • Judo
 • Pici torna

Néptánc:

Célja:

Szűkebb hazánk népzenéjét, néptáncát ismerjék meg a gyerekek, különösen a Borsodi népi játékokat. Érezzék meg a tánc során az összetartozás melegségét, a közös vidámság örömét. A délutáni néptánc foglalkozásokon tanultak jól beilleszthetők a mindennapok folyamatába.

Feladata:

 • A táncoktató ismertesse meg a gyerekeket a néptánc elemeivel a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve.
 • Éreztesse meg a szöveg, a ritmus, a mozgás együttes hatását, örömét.
 • Oldja a feszültséget az egyenletes, ismétlődő mozgás által.

Tevékenységek:

 • Utánzó mozgással sajátítják el a néptánc lépéseit, elemeit.
 • Kisebb-nagyobb csoportokban együtt énekelnek.
 • Megismerkednek a dalokhoz kapcsolódó játékokkal, formákkal, páros tánccal.
 • Közösen zenét hallgatnak.

Nyelvoktatás:

Feladata:

 • Ismerkedjenek meg az idegen nyelv sajátos hangulatával, verbális, fonetikus kiejtésével, életkoruknak megfelelő élményanyagukból kiindulva.

Tevékenységek:

 • saját nevük
 • kedvenc játékuk
 • közvetlen környezetük szavaival, kifejezései prózában és dalban

Módszertani alapelvek:

 • Törekedjenek a helyes artikuláció elsajátítására.
 • Érezzék meg a különbséget az anyanyelvük és az idegen nyelv között.

Hittan:

Feladat:

 • Tanulják meg a helyes kommunikációt: szelíden mondják a szavakat, kedves pillantásokkal kísérjék. Előzékenység, megértés, gyöngédség hassa át a gyermek – csoport légkörét.

Tevékenység formák:

 • Beszélgető kör alakításával helyzetgyakorlatok végzése.
 • Tanulságos mesék, történetek, párbeszédek dramatizálása.
 • Az ismeretek ábrázoló tevékenység által való rögzítése.

Módszertani alapelvek:

 • Ismerjék meg az aktuális Bibliai történetek, mint általános műveltségük egyik alapvető részét.
 • Váljanak képessé a jóra, szépre való nevelés befogadására.
 • Különítsék el a jó cselekedetet, a rossztól.
 • Ismerjék meg az összetartozás örömét.

Kapcsolat mással – közösségi nevelés

Alakuljon ki bennük a közösségi élethez elengedhetetlen tulajdonság és hit, bölcsesség, megkülönböztethető képesség, lojalitás, tisztelet és a szerető nagyra értékelés.

Judo:

Pici torna: